Zastrzeżenia prawne: Informacje zawarte na jednolitypit.pl nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. Crido Taxand nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady podatkowej.

Założenia i zastrzeżenia prawne do Kalkulatora PIT na stronie jednolitypit.pl:

W obecnej wersji kalkulator nie uwzględnia zmian/propozycji zmian oraz informacji, które pojawiły się po 21 listopada 2016 r.

Ogólne:

 1. Podatnik posiada tylko jedno źródło dochodu (z tytułu wynagrodzenia za umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło lub z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).
 2. Kalkulator zakłada ciągłość zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez 12-miesięcy.
 3. Kalkulator zakłada, że składki na ubezpieczenia społeczne i emerytalne są uwzględnione w jednolitym podatku niezależnie czy były wcześniej pokrywane przez pracodawcę, pracownika, czy też prowadzącego działalność gospodarczą.
 4. W przypadku zatrudnienia nie przyjmowano żadnych założeń dotyczących podziału składek pomiędzy pracownika, a pracodawcę, zatem wyniki generowane przez kalkulator wskazują wyłącznie wynagrodzenie „netto” („na rękę”), koszt „brutto” pracodawcy oraz wartość jednolitego podatku.
 5. Celem zapewnienia porównywalności wyników założono, że koszt brutto pracodawcy w nowym systemie i w starym systemie jest tożsamy.
 6. Wobec braku szczegółowych danych na moment przygotowania kalkulatora założono, że:
  1. Umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło zostaną opodatkowane na tych samych zasadach;
  2. Działalność gospodarcza będzie jednolicie opodatkowana (progresja podatkowa).

Szczegółowe:

 1. Koszty uzyskania przychodu:
  1. [umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło]: zakładamy utrzymanie wyłącznie kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdu do pracy (miejscowego oraz zamiejscowego). Brak możliwości wskazania innych kosztów uzyskania przychodu. Dla umowy zlecenie oraz umowy o dzieło przyjęto wysokość kosztów uzyskania przychodu z tytułu dojazdu na poziomie 111,25 PLN/m-c (jak dla pracownika miejscowego).
  2. [działalność gospodarcza]: założono brak zmian w wysokości kosztów uzyskania przychodu w stosunku do „stanu obecnego”.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne:
  1. [umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło] zostały uwzględnione w ramach stawek i progów „Jednolitego PIT”. Na potrzeby wyliczeń przyjęto, że dla umowy zlecenie, w przypadku jeżeli podatnik jest studentem poniżej 26 roku życia oraz dla umowy o dzieło wartość ubezpieczenia wypadkowego wynosi 1,8%;
  2. [działalność gospodarcza] zostały uwzględnione w ramach stawek i progów „Jednolitego PIT”, przy czym przyjęto, że minimalna kwota „Jednolitego PIT” wyniesie 6 000 PLN/rok.
 3. Założono brak ulg podatkowych.
 4. Założono brak możliwości wspólnego rozliczenia się małżonkiem w nowym systemie (wyniki generowane przez kalkulator uwzględniają sumę jednolitego podatku płaconego przez podatnika i małżonka celem zapewnienia porównywalności).
 5. Kwota wolna, stawki i progi podatkowe:
  1. Kwota wolna, stawki i progi podatkowe zostały przyjęte odrębnie dla zatrudnionych podatników oraz podatników prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Wartość stawek i progów podatkowych została ustalona na takim poziomie, aby obciążenia podatkowe odzwierciedlały oczekiwania przedstawicieli rządu w zakresie poziomu obciążeń w projektowanym systemie dla różnego poziomu dochodów.
  3. [umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło]: W związku z rezygnacją z rozdzielenia składek na ubezpieczenia w ramach jednolitego podatku na część pracownika i pracodawcy za podstawę do naliczenia kwoty wolnej od podatku przyjęto wartość przychodu (rozumianego jako „koszt brutto pracodawcy” pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu).
  4. [umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło], przyjęto, że kwota wolna od podatku wynosi 8 000 PLN, przy czym po przekroczeniu dochodu odpowiadającemu wynagrodzeniu w wysokości 2 000 PLN/m-c wartość kwoty wolnej obniża się o 50 gr z każdym 1 PLN dodatkowego dochodu (w tym zakresie nie uwzględniono zmiany przepisów o kwocie wolnej, które mają wejść w życie od 2017 roku).
  5. [działalność gospodarcza] Przyjęto, że podstawą do wyliczenia obciążeń podatkowych jest dochód rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.
  6. [działalność gospodarcza]Ze względu na doniesienia prasowe dotyczące minimalnej kwoty jednolitego podatku i składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne dla najmniej zarabiających przedsiębiorców przyjęto, że:
   1. Minimalne obciążenie (niezależnie od dochodu) wynosi 500 PLN/m-c.
   2. Kwota wolna od podatku nie występuje dla osób prowadzących działalność.

Zastrzeżenia i ograniczenia: Kalkulator służy wyłącznie do celów prezentacyjnych i nie powinien być stosowany do innych celów (np. uzupełniania deklaracji podatkowych).

Crido nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do celów innych niż wskazane.

 

z